Publikačné výstupy

Publikačné výstupy v 1. roku riešenia

 

(ACB) SUHÁNYIOVÁ, A., 2015. Úvod do podvojného účtovníctva pre finančných manažérov. Prešov: Bookman, s.r.o. 158 p. ISBN 978-80-8165-114-4.

(ADF) SUHÁNYI, L., SUHÁNYIOVÁ, A., 2015. Marketingový prístup k podpore turizmu v regióne. In: eXclusive JOURNAL, roč.3, č.2. pp.66-72. ISSN 1339-0260.

(ADF) SUHÁNYIOVÁ, A., SUHÁNYI, L., MAJIROS, M., 2015. Skúmanie výskytu ekonomickej kriminality. In: eXclusive JOURNAL, roč.3, č.2. pp.118-127. ISSN 1339-0260.

(ADF) SUHÁNYIOVÁ, A., SUHÁNYI, L., 2015. Mzdové rozdiely v Európskej únii sú priepastné. In: eXclusive JOURNAL, roč. 3, č.3. pp.127-138. ISSN 1339-0260.

(ADF) ŠTEFKO, R., SUHÁNYI L., 2015. Organizácie cestovného ruchu ako podpora turizmu v regióne. In: eXclusive JOURNAL, roč.3, č.2. pp.79-85. ISSN 1339-0260.

(ADF) BAČÍK, R., FEDORKO, I., JUSKOVÁ, M., 2015. Analýza vplyvu vnímanej zrozumiteľnosti obsahu webstránok na imidž organizácie. In: eXclusive JOURNAL. roč.3, č.3., 2015. pp. 50-56. ISSN 1339-0260.

(ADF) VRAVEC J., 2015. Analýza vybraných problémov nezamestnanosti absolventov univerzít a vysokých škôl v SR. In: eXecutive JOURNAL. roč.3, č.3., pp. 57-64. ISSN 1339-0260.

(AEC) IVANČO, J., SUHÁNYI L., 2015. Coworkingové centrá vo forme občianskeho združenia a podoby ich produktu. In: Vedecká mozaika 2015. Prešov: Bookman. pp.57-65. ISBN 978-80-8165-128-1.

(AEC) KOREČKO, J., SUHÁNYIOVÁ, A., 2015. Hlad, podvýživa a chudoba – globálny problém a jeho príčiny. In: Vedecká mozaika 2015. Prešov: Bookman. pp.84-92. ISBN 978-80-8165-128-1.

(AEC) SUHÁNYIOVÁ, A., KOREČKO, J., 2015. Analýza vzťahu odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia po zdanení daňou z príjmov. In: Vedecká mozaika 2015. Prešov: Bookman. pp.136-150. ISBN 978-80-8165-128-1.

(AEC) VRAVEC, J., 2015. Analýza trhu práce v SR a jeho perspektívy. In: Vedecká mozaika 2015. Prešov: Bookman. pp. 183-190. ISBN 978-80-8165-128-1.

(AFC) SUHÁNYI, L., SUHÁNYIOVÁ, A., MOKRIŠOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, J., 2015. Analysis of economic crime in Slovakia. In: SGEM International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences & Arts, 2015, Albena 26.8.-1.9.2015. Sofia: STEF92 Technology Ltd. pp. 41-48. ISBN 978-619-7105-48-3.

(AFC) SUHÁNYI, L., SUHÁNYIOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, J., MOKRIŠOVÁ, M., 2015. Analysis of economic crime in Slovakia, with emphasis on the analysis of accounting and tax fraud. In: Ekonomic and Social Development, 10th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Miami 25.9.2015. Varazdin: University North. pp. 333-342. ISSN 1849-7535.

(FAI) SUHÁNYIOVÁ, A., SUHÁNYI, L., MOKRIŠOVÁ, M., KOREČKO, J., 2015. Vedecká mozaika 2015. Prešov: Bookman, s.r.o. 191p. ISBN 978-80-8165-128-1.

Publikačné výstupy v 2. roku riešenia

(ADE) SUHÁNYI. L., SUHÁNYIOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, J., MOKRIŠOVÁ, M., 2016. Research in the field of economic crime in Slovakia. In: European journal of economics and management [online], Vol. 3, no. 2, pp. 58-71. ISSN 2056-7375. Dostupné z: http://www.ejemjournal.com/ EJEM_2016_Vol.3_No.2.pdf

(ADF) HORVÁTHOVÁ, J., MOKRIŠOVÁ, M., 2016. Meranie výkonnosti podniku s aplikáciou maticovej sústavy ukazovateľov a modelu lineárneho programovania. In: eXclusive JOURNAL, Roč. 4, č. 3, ISSN 1339-0260.

(ADF) KOREČKO, J., JUSKOVÁ, M., 2016. Analýza vybraných aspektov lesného hospodárstva na Slovensku a v Európe. In: eXclusive JOURNAL: economy and society and environment. Vol. 4, no. 1. pp. 79-86. ISSN 1339-0260.

(ADF) SUHÁNYI, L., SUHÁNYIOVÁ, A., 2016. Možnosti zdaňovania autorských honorárov a súvisiace povinnosti autorov. In: eXclusive JOURNAL: economy and society and environment. Vol. 4, no. 2. pp. 121-129. ISSN 1339-0260.

(ADF) SUHÁNYIOVÁ, A., SUHÁNYI, L., 2016. Analytický pohľad na problematiku daňovej licencie. In: eXclusive JOURNAL: economy and society and environment. Vol. 4, no. 1. pp. 15-22. ISSN 1339-0260.

(ADF) SUHÁNYIOVÁ, A., SUHÁNYI, L., 2016. Vybrané aspekty životného minima. In: eXclusive JOURNAL: economy and society and environment. Vol. 4, no. 3. ISSN 1339-0260.

(ADF) VRAVEC, J., 2016. Analýza zadlženosti slovenských domácností. In: Finančné trhy, roč.13, č.3. 11 p. ISSN 1336-5711.

(ADM) ONDRIJOVÁ, I., VAVREK, R., KOREČKO, J., SUHÁNYIOVÁ, A., 2016. Tax administrative costs in V4 countries. In: Journal of Applied Economic Sciences. 11(5), pp. 857-865. ISSN 1843-6110.

(AED) FEDORKO, I., 2016. Úvod do problematiky Search engine marketing v podmienkach vyhľadávača google. In: Vedecká mozaika 2016. pp. 27-36. Prešov: Bookman. ISBN 978-80-8165-164-9.

(AED) KOREČKO, J., JUSKOVÁ, M., 2016. Harmonization of Direct Taxation in the EU: Solution or an Issue? In: Management international conference 2016 – International business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. Prešov: Bookman s.r.o. pp. 273-279. ISBN 978-80-8165-155-7.

(AED) KOREČKO, J., SIDOR, J., 2016. Bohatstvo a chudoba – globálny problém v súčasnosti. In: Vedecká mozaika 2016. pp.66-76. Prešov: Bookman. ISBN 978-80-8165-164-9.

(AED) KOREČKO, J., SUHÁNYIOVÁ, A., 2016. Podstata a podmienky harmonizácie nepriamych daní v EÚ. In: Vedecká mozaika 2016. pp.77-87. Prešov: Bookman. ISBN 978-80-8165-164-9.

(AED) MAJIROŠ, M., SUHÁNYIOVÁ, A., 2016. Analytický pohľad na daňových dlžníkov a na výšku ich daňových nedoplatkov. In: Vedecká mozaika 2016. pp.88-97. Prešov: Bookman. ISBN 978-80-8165-164-9.

(AED) MOKRIŠOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, J., 2016. Analýza vzájomných vzťahov medzi indikátormi výkonnosti a ich výber. In: Vedecká mozaika 2016. pp. 109-119. Prešov: Bookman. ISBN 978-80-8165-164-9.

(AED) NIEMCZYK, L., VRAVEC, J., 2016. Ekonomický rast, blahobyt a ekonomická teória šťastia. In: Vedecká mozaika 2016. pp. 120-130. Prešov: Bookman. ISBN 978-80-8165-164-9.

(AED) SUHÁNYIOVÁ, A., SUHÁNYI, L., KOREČKO, J., 2016. Vývoj priemernej a minimálnej mesačnej mzdy v Slovenskej republike. In: Vedecká mozaika 2016. pp.140-150. Prešov: Bookman. ISBN 978-80-8165-164-9.

(AED) SUHÁNYI, L., SUHÁNYIOVÁ, A., KOREČKO, J., 2016. Rozvoj osobných financií za pomoci plánovania. In: Vedecká mozaika 2016. pp. 151-158. Prešov: Bookman. ISBN 978-80-8165-164-9.

(AFD) VRAVEC, J., 2016. Analysis of debt of the Slovak population in the light of economics and ethics. Scientific conference Management 2016: International business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. Prešov: Bookman. pp. 613-619. ISBN 978-80-8165-155-7.

(AFD) SZALAY, Z., SUHÁNYI, L., 2016. Project Management Certification in Context of New Project Management Trends. Scientific conference Management 2016: International business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. Prešov: Bookman. pp. 183-188 ISBN 978-80-8165-155-7.

(FAI) SUHÁNYIOVÁ, A., SUHÁNYI, L., 2016. Vedecká mozaika 2016. Recenzovaný nekonferenčný vedecký zborník. Prešov: Bookman. 190 p. ISBN 978-80-8165-164-9.

Publikačné výstupy v 3. roku riešenia

Korečko, J. – Suhányiová, A. – Suhányi, L. 2017. Principles of indirect tax harmonization in the EU. In: Economics World. Vol. 5, No. 6, pp. 608-617. ISSN 2328-7144. Online. Dostupné na: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59afa878a1e93.pdf

Korečko, J. – Suhányiová, A. – Mihaliková, Z. 2017. Analýza štruktúry daňovej sústavy Veľkej Británie. In: eXclusive JOURNAL. roč. 5, č. 1, pp. 39-46. ISSN 1339-0260.

Suhányiová, A. – Suhányi, L. – Korečko, J. 2017. Daňové a účtovné aspekty poskytovania dotácií, podpôr a príspevkov pre malé a stredné podniky. In: eXclusive JOURNAL. roč. 5, č. 1, pp. 47-56. ISSN 1339-0260.

Suhányiová, A. – Szalay, Z. – Fukerová, A. 2017. Účtovné odpisy dlhodobého majetku a ich vplyv na výsledok hospodárenia podniku. In: Journal of global science. Vol. 2, No. 2., 10 p. ISSN 2453-756X. Online. Dostupné na: http://jogsc.com/pdf/2017/2/uctovne_odpisy.pdf

Suhányiová, A. – Suhányi, L. 2017. Pokuty za porušenie účtovných predpisov. In: eXclusive JOURNAL. roč. 5, č. 3, pp. 120-126. ISSN 1339-0260.

Vravec, J. 2017. Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému. In: Finančné trhy, roč.14, č. 4, 10 p. ISSN 1336-5711. Online. Dostupné na: http://www.derivat.sk/files/2017%20financne%20trhy/FT_2017_4_Kryptomeny_Vravec.pdf

Vravec. J. 2017. Konkurencia kryptomien a jej vybrané aspekty. In: Journal of Global Science, Vol. 2, No. 4, 8 p. ISSN 2453-756X. Online. Dostupné na: http://www.jogsc.com

Fedorko, I. 2017. Analýza spokojnosti zákazníkov vybranej spoločnosti na báze informačného systému CRM. In: Journal of global science, Vol. 2, No 4, 5 p. ISSN 2453-756X. Online. Dostupné na: http://www.jogsc.com

Fedorko, I. 2017. Analýza použitia nástrojov e-marketingu vo vybranej spoločnosti. In: Journal of global science. Vol. 3, No 3, 6 p. ISSN 3453-756X. Online. Dostupné na: http://www.jogsc.com

Korečko, J. – Suhányiová, A. – Suhányi, L. 2017. Principles of indirect tax harmonization in the EU. In: Hradec economic days. Vol. 7(1): double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2017. Hradec Králové: University of Hradec Králové. pp. 414-422. ISBN 978-80-7535-664-3. Online. Dostupné na: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1046/proceedings_2017_1.pdf

Suhányiová, A. – Suhányi, L. 2017. Research in the field of tax reform in Slovakia. In: Economic and social development: 23rd international scientific conference on Economic and social developmentm Book of proceedings. Madrid. pp. 289-297. ISSN 1849-7535. Online. Dostupné na: http://www.esd-conference.com/past-conferences

Suhányiová, A. – Suhányi, L. 2017. Selected aspectds of substinence minimum in Slovakia. In: CBU International conference proceedings. Praha. Vol. 5. pp. 470-475. ISSN 1805-9961. Online. Dostupné na: http://www.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/968/pdf

Suhányiová, A. – Suhányi, L. 2017. The analysis of the development of tax frauds and fight against tax frauds in the Slovak republic. In: Finance, economics & tourism : 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2017: conference proceedings: vol. III. Sofia: STEF92 Technology, pp. 33-40. ISBN 978-619-7408-15-7. Online. Dostupné na: https://doi.org/10.5593/sgemsocial2017/13.

Korečko, J. – Vravec, J. 2017. Selected aspects of financial literacy of seniors in Slovakia. In: European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, part 1, pp. 357-365. ISBN 978-80-210-8610-4. Online. Dostupné na: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/EFS2017-Proceedings_1_final.pdf

Korečko, J. 2017. Analysis of selected migrant statistics in Europe. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofia: STEF92 Technology Ltd. pp. 3-10. ISBN 978-619-7408-23-2.

Horváthová, J. – Mokrišová, M. 2017. Innovative approaches and their application in measuring business performance. In: Innovations in science and education: CBU international conference proceedings 2017. Praha: Central Bohemia University CBU, pp. 178-183. ISSN 1805-997X. ISBN 978-80-88042-07-5.

Horváthová, J. – Mokrišová, M. 2017. Risk as factor of performance and competitiveness of Slovak businesses. In: Finance, economics and tourism: 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017: conference proceedings, vol. III. Sofia: STEF92 Technology, pp. 535-542. ISBN 978-619-7408-15-7. Online. Dostupné na: https://doi.org/10.5593/sgemsocial2017/13

Korečko, J. – Vravec, J. 2017. Selected aspects of financial literacy of seniors in Slovakia. In: International Scientific conference: European Financial System  Brno: Masaryk University, pp. 357-365. ISBN 978-80-210-8609-8.

Korečko, J. – Suhányiová, A. – Suhányi, L. 2017. Wealth and poverty – the current global problem. In: Medzinárodné vzťahy 2016. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky: zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, pp. 629-640. ISBN 978-80-225-4365-1. Online.  Dostupné na: https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Medzinarodne_vztahy_2016._Aktualne_otazky_svetovej_ekonomiky_a_politiky_final_version.pdf

Majiroš, M. – Suhányiová, A. 2017. Vývoj počtu daňových dlžníkov a ich daňových nedoplatkov v Slovenskej republike. In: Vedecká mozaika 2017. Prešov: Bookman, pp. 127-134. ISBN 978-80-8165-249-3.

Suhányiová, A. – Majiroš, M. 2017. Porušenie účtovných predpisov a skreslené vykazovanie účtovných informácií. In: Vedecká mozaika 2017. Prešov: Bookman, pp. 210-220. ISBN 978-80-8165-249-3.

Suhányiová, A. – Suhányi, L. 2017. Súvislosti medzi zdaňovaním príjmov fyzických osôb a sumou životného minima. In: Vedecká mozaika 2017. Prešov: Bookman, pp. 221-231. ISBN 978-80-8165-249-3.

Korečko, J. 2017. Migrácia a príchod utečencov do Európy – výzva či problém? In: Vedecká mozaika 2017. pp. 99-105. ISBN 978-80-8165-249-3

Mokrišová, M. – Horváthová, J. 2017. Kvantifikácia koeficientu konkurencieschopnosti podniku s aplikáciou vybraných ukazovateľov. In: Vedecká mozaika 2017: recenzovaný nekonferenčný vedecký zborník. Prešov: Bookman. pp. 135-145. ISBN 978-80-8165-249-3.

Vravec, J. 2017. Analýza pozitív a negatív emisie a využívania virtuálnych mien. In: Vedecká mozaika 2017. Prešov: Bookman, pp. 260-267, ISBN 978-80-8165-249-3.

Leňová, Y. N. – Suhányi, L. – Mruz, O. 2017. E-komunikácia Finančnej správy SR a jej dosah na vybrané aspekty modernej komunikácie so zameraním na konečného užívateľa služieb. In: Vedecká mozaika 2017. Prešov: Bookman, pp. 116-126, ISBN 978-80-8165-249-3.

Mruz, O. – Suhányi, L. – Leňová, Y. N. 2017. Vybrané problémy reformy Unitas a implikácie marketingu pri jej zavádzaní. In: Vedecká mozaika 2017. Prešov: Bookman, pp. 146-157, ISBN 978-80-8165-249-3.

Suhányiová, A. – Suhányi, L. 2017. Vedecká mozaika 2017. Recenzovaný vedecký nekonferenčný zborník. Prešov: Bookman. 280 p. ISBN 978-80-8165-249-3.