O projekte

Rozvoj spolupráce Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove so zamestnávateľmi, skvalitnenie odbornej praxe študentov a zvýšenie uplatniteľnosti absolventov fakulty na trhu práce

V súčasnosti je Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove jedinou fakultou ekonomického typu v Prešovskom kraji, na ktorej je poskytované univerzitné štúdium. Fakulta vznikla v roku 2004 integráciou akreditovaných študijných programov v oblasti manažmentu na Prešovskej univerzite. Úspešne sa rozvíja vo všetkých oblastiach.

Fakulta zabezpečuje vzdelávanie a prípravu študentov v troch študijných odboroch: 3.3.15 Manažment, 8.1.1 Cestovný ruch a 4.3.3 Environmentálny manažment. V budúcnosti sa ráta s ich rozširovaním s ohľadom na požiadavky trhu práce. V rámci týchto odborov sa fakulta kontinuálne usiluje o skvalitňovanie vedeckej práce zamestnancov, o prepojenie vzdelávania s praxou a o kvalitnú prípravu študentov pre uplatnenie na trhu práce. Neustále je však potrebné rozvíjať obojstranne výhodnú spoluprácu s hospodárskou praxou a predovšetkým s potenciálnymi zamestnávateľmi, ktorí umožnia študentom fakulty realizovať kvalitnú odbornú prax a absolventom získať prvú pracovnú pozíciu hneď po ukončení štúdia.

Spolupráca Fakulty manažmentu s podnikateľskými subjektmi a hospodárskou praxou je veľmi dôležitá aj pre uplatnenie sa absolventov fakulty na trhu práce. Skvalitnenie odbornej praxe umožní študentom ľahšie získať prvé zamestnanie a uplatniť sa. Projekt je primárne určený pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu s cieľom posilniť ich väzby na hospodársku prax a zabezpečiť vysokú mieru uplatniteľnosti absolventov fakulty na trhu práce.

 

Zameranie projektu

Projekt si kladie za úlohu skvalitniť odbornú prax študentov, zlepšiť spoluprácu študentov a zamestnancov FM PU so zamestnávateľmi a uľahčiť absolventom fakulty získanie prvej pracovnej pozície  po ukončení štúdia. V oblasti vzdelávacieho procesu je preto nevyhnutné v maximálnej možnej miere rozvíjať u študentov praktické znalosti a zručnosti najmä z účtovníctva, daňovníctva, finančného poradenstva, auditu, controllingu a marketingu, ktoré majú široké uplatnenie v hospodárskej praxi. V spolupráci s potenciálnymi zamestnávateľmi a odborníkmi z hospodárskej praxe je dôležité umožniť študentom získať pracovné návyky a skúsenosti na kvalitnej odbornej praxi. Projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom kvalitnej odbornej praxe, prednášok odborníkov z hospodárskej praxe, exkurziami do vybraných podnikateľských subjektov. V rámci projektu sa budú realizovať exkurzie študentov u vybraných potenciálnych zamestnávateľov, kde študenti získajú kontakty a potrebný rozhľad. Počas trvania projektu, ale aj po jeho ukončení sa budú zabezpečovať prednášky odborníkov z hospodárskej praxe, stretnutia s potenciálnymi zamestnávateľmi prostredníctvom organizovania pilotných búrz práce pre končiace ročníky a absolventov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Projekt si ďalej kladie za úlohu prípravu súboru študijných materiálov, učebníc a publikácií v spolupráci s odbornou verejnosťou.