Ciele projektu

 

Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie odbornej praxe študentov, skvalitnenie kontaktov študentov s ich potenciálnymi zamestnávateľmi, prepojenia výučby s hospodárskou praxou a celkové zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

Hlavný cieľ sa dosahuje prostredníctvom napĺňania parciálnych cieľov:

  • kreovanie, naformulovanie zásad činnosti a rozbehnutie reálnej činnosti Rady pre odbornú prax, exkurzie a uplatnenie absolventov na FM PU,
  • kreovanie, spustenie a prevádzkovanie webovej stránky projektu, vrátane priebežnej aktualizácie, kde budú prezentované exkurzie, prednášky a iné výsledky projektových aktivít,
  • realizácia exkurzií, odborných praxí a stáži študentov I., II. a III. stupňa VŠ v kooperujúcich inštitúciách a podnikateľských subjektoch,
  • vytvorenie možností a spôsobov na efektívnu komunikáciu medzi študentmi, pedagógmi a potenciálnymi zamestnávateľmi,
  • vytvorenie portálu pre informovanie študentov o ponukách na odbornú prax študentov a o ponukách na zamestnávanie absolventov,
  • príprava, organizovanie a realizácia pilotných búrz práce pre končiace ročníky a absolventov FM PU,
  • príprava súboru študijných materiálov, učebníc a publikácií v spolupráci s hospodárskou praxou,
  • realizácia prednášok odborníkov z hospodárskej praxe pre študentov I., II. a III. stupňa štúdia, ale aj pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov fakulty,
  • realizácia záverečného workshopu projektu pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu a pre účastníkov z hospodárskej praxe.