Odborná prednáška Mgr. Ľuboslava Kačalku

Odborná prednáška Mgr. Ľuboslava Kačalku pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému 

KOMU POMÁHA A KOMU ŠKODÍ OCHRANA FINANČNÉHO SPOTREBITEĽA? 

Spracovala: doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.

 

Jedným z parciálnych cieľov projektu KEGA č. 058PU-4/2015 „Rozvoj spolupráce Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove so zamestnávateľmi, skvalitnenie odbornej praxe študentov a zvýšenie uplatniteľnosti absolventov fakulty na trhu práce“ s dobou riešenia od roku 2015 do roku 2017, ktorého riešiteľský tím tvoria šiesti zamestnanci Fakulty manažmentu a jeden doktorand, je aj príprava a realizácia odborných seminárov a prednášok odborníkov z praxe pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Tieto prednášky sú integrálnou súčasťou vyučovacieho procesu predmetov z oblasti financií, účtovníctva, manažmentu a marketingu. Študenti tým získavajú možnosť konfrontovať svoje vedomosti a poznatky s odborníkmi z hospodárskej praxe a zároveň získavajú prehľad o možnostiach uplatnenia po ukončení štúdia a nárokoch na ich vedomostnú úroveň.

            V rámci druhej etapy realizácie projektu, uskutočnenej v roku 2016, pokračuje riešiteľský kolektív v organizovaní a uskutočňovaní série prednášok  odborníkov z praxe. Na druhú prednášku bol pozvaný Mgr. Ľubomír Kačalka, ktorý je ekonomickým novinárom zameraný na finančný sektor a ochranu spotrebiteľa. Pôsobil v Týždenníku TREND, na portáli Investujeme.sk a v Slovenskom rozhlase. Jeho prednáška pod názvom „Komu pomáha a komu škodí ochrana finančného spotrebiteľa?“ sa uskutočnila dňa 24. októbra 2016 od 13.00 hod. na akademickej pôde Prešovskej univerzity. Zúčastnilo sa na nej vyše tristo študentov. Väčšinou to boli študenti z končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj doktorandi a študenti z ostatných ročníkov.

Po úvodnom privítaní hosťa vedúcim projektu doc. Ing. Ladislavom Suhányim, PhD., MBA., sa hosť predstavil prítomným, povedal pár viet o svojom doterajšom kariérnom postupe a vyjadril poďakovanie a potešenie za pozvanie na akademickú pôdu univerzity.

5

Mgr. Ľubomír Kačalka

Po úvodnom privítaní a predstavení prednášajúceho nasledovala prednáška. Prvá časť prednášky bola venovaná poisťovaciemu trhu a jeho regulácii v rámci Európskej únie. Prednášajúci spomenul napríklad direktívy EÚ venujúce sa sprostredkovaniu, ale aj distribúcii pomocou vlastných predajných kanálov poisťovní a rozdiely v spomínaných direktívach. Priblížil zároveň právnu úpravu v Slovenskej republike, ktorá mala pre finančné sprostredkovanie jeden z najprísnejších zákonov v Európe, ako aj spôsob implementácie nariadení a smerníc EÚ.

Teoretické (ale aj prakticky potrebné) znalosti publika upevnil rozborom úloh a rozdielov medzi finančným poradcom (nezávislý – iba honoráre, žiadne provízie), samostatným finančným agentom (firma – relatívne nezávislý – platený provízne, v ponuke produkty viacerých bánk a poisťovní), podriadeným finančným agentom (živnostník v štruktúre SFA), viazaným finančným agentom (živnostník pracujúci výlučne pre jednu banku či poisťovňu) a zamestnancom finančnej inštitúcie (napríklad priehradkový pracovník banky).

V nasledujúcej časti sa náš odborník venoval bankovému sektoru. Problematiku bankového sektora priblížil aj v rámci prednáškového bloku pod príznačným názvom „Bankové starosti“, v rámci ktorého bolo interaktívnym spôsobom zapájané aj publikum.

Posledná časť prednášky zaujímavo prepojila poisťovací a bankový trh, kde porovnával reálne uplatňovanie regulácie finančných a bankových služieb so zamýšľaným teoretickým zámerom legislatívnych dokumentov. Upriamil pozornosť na príliš prísne nastavené pravidlá (ktoré spôsobujú ťažkosti nie len poskytovateľom, ale aj užívateľom finančných a bankových služieb) a poukázal aj na nedostatočnú reguláciu, resp. na „diery“ v legislatíve, ktoré umožňujú v určitých prípadoch zneužívať systém.

Prednášajúci odborník počas celej prednášky prepájal teoretický výklad so svojimi vlastnými praktickými skúsenosťami a uvádzal príklady rôznych životných situácií, s ktorými sa môžme na finančnom a bankovom trhu stretnúť.

6

Počas celej prednášky boli interaktívnou formou zapájaní aj študenti, prednášajúci sa snažil s nimi neustále komunikovať, overovať ich znalosti a získavať tak aj spätnú väzbu a názory publika. Vyvrcholením hosťovania bola veľmi zaujímavá, pútavá a produktívna diskusia.

Po ukončení prednášky študenti prezentovali svoje názory, že takéto prednášky odborníkov z praxe by sa mali stať neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity. Prednášky uznávaných expertov sprístupňujú najnovšie poznatky z hospodárskej praxe, ktoré študentom rozširujú praktické poznatky a prehlbujú ich kontakty s praxou. Pozitívnym výsledkom prednášky bola aj skutočnosť, že študenti sa aktívne zaujímali aj o ďalšie pripravované prednášky a podujatia v rámci projektu KEGA č. 058PU-4/2015.

7

Na záver sa vedúci riešiteľského kolektívu projektu poďakoval prednášajúcemu za pútavú a zaujímavú prednášku a prejavil záujem o ďalšiu spoluprácu, ktorá pomôže študentom a pedagógom Fakulty manažmentu rozšíriť svoje obzory.

 

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *